معرفی کتاب از چیزهای دیگر

درست ۴۱ سال از تاریخی که عبدالحسین زرین‌کوب در انجمن علمی استادان ادبیات فارسی از اهمیت تمرکز بر ادبیات انسانی ایران و دوری از تدریس مدایح بیهوده و متون مغلق در دانشگاه‌ها گفت، گذشته و هنوز که هنوز است در فهرست درس‌های ارائه‌شده دانشجویان رشته ادبیات از کارشناسی تا دکتری، نام چنین کتاب‌هایی به چشم می‌خورد!

ادامه