آغاز روز با با اشکال‌های عجیب و غریب زبانی

محمد حسینی می‌گوید: شما از صبح که بیدار می‌شوید با اشکال‌های عجیب و غریب زبانی روز را آغاز می‌کنید؛ مثلا در مترو تقریبا عموم جمله‌هایی که هشدارها یا اعلان‌های مترو هستند و داخل آن فضا پخش می‌شوند غلط هستند و نحو زبان فارسی را رعایت نکرده‌اند.

ادامه