نجات ادبیات فارسی به کمک ایجاد گرایش‌های جدید در رشته زبان و ادبیات فارسی

نجمه دری با بیان این‌که ایجاد گرایش‌های جدید در رشته زبان و ادبیات فارسی می‌تواند ادبیات فارسی را نجات دهد و آن را از بن‌بست خارج کند همچنین می‌گوید: ایجاد تنوع در کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی ضروری است.

ادامه

چرا جلو کتاب‌خوانی را با سفارش کتاب‌ها به افراد غیرکارشناس می‌گیرند؟!

اسدالله شعبانی می‌گوید: چرا جلو کتاب‌خوانی را با سفارش کتاب‌ها به افراد غیرکارشناس می‌گیرند؟ بودجه‌های هنگفتی صرف می‌شود که مردم ما کتاب‌خوان نشوند! من فکر می‌کنم دست‌هایی در کار است که جلو کتاب‌خوانی مردم را می‌گیرد.

ادامه