انتشار هزینه‌های برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

در ۲۵ام دی ۱۳۹۷ هزینه‌های برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر شد.

به گزارش کتابونه ؛ هزینه‌های برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتشر شد.

بر اساس فهرست منتشر شده مبلغ بن کارت در نمایشگاه سی‌ام ۴۵۲۲۱۹۱۵۱۴۹۸ ریال  و در نمایشگاه سی و یکم  ۳۹۱۱۹۱۳۳۴۰۰۰ ریال بوده است.

مبلغ یارانه نمایشگاه سی‌ام  ۱۵۱۹۹۷۲۲۳۱۵۱ و مبلغ یارانه نمایشگاه سی و یکم  ۱۳۵۸۰۵۴۰۴۲۴۶۱  ریال بوده است. جمع هزینه‌های تشکل‌های صنفی نشر نیز در نمایشگاه سی‌ام ۱۱۲۵۱۴۱۳۳۷۸۱ ریال بوده که از این میان سهم پرداختی موسسه ۸۷۳۰۳۹۵۰۱۲۳ و سهم پرداختی صنف ۲۵۲۱۰۱۸۳۶۵۸ ریال بوده است.

در نمایشگاه سی و یکم نیز جمع هزینه‌های تشکل‌های صنفی نشر ۱۴۶۹۲۸۲۶۲۱۶۶ ریال بوده است که از این میان سهم پرداختی مؤسسه ۱۱۷۱۵۰۸۳۹۴۷ ریال و سهم صنف ۲۹۷۷۷۴۲۰۳۲ ریال بوده است.

انتهای پیام/